Makrum

4.03.2020

Jak zwiększyć wydajność procesu mielenia o blisko 35%?

Proces rozdrabniania polega na pomniejszaniu wielkości ziaren i jest jednym z najbardziej energochłonnych procesów technologicznych. Jego celem jest uzyskanie produktu o odpowiednim uziarnieniu oraz uwolnienie ziaren minerałów użytecznych.

Podstawowymi parametrami określającymi warunki pracy młynów są:

- względna częstość obrotów walca młyna,

- względne zapełnienie młyna mielnikami,

-  stosunek ilości wody wprowadzanej do młyna do ilości podawanego materiału.

 

Celem testów, przeprowadzonych przez MAKRUM, było określenie możliwości zmiany parametrów pracy młyna w warunkach przemysłowych. Wykonane w tym celu badania dotyczyły określenia wpływu nadawy kierowanej do mielenia i parametrów mechanicznych młyna na jego efektywność przy użyciu większej ilości mielników. Przeprowadzono badania dla młyna wypełnionego kulami w ilości 29 t oraz 31 t. Następnie, stopniowo, zmieniano ilość materiału kierowanego do młyna, dostosowując ilość wody doprowadzanej do wlotu. Dodatkowo, w końcowym etapie badań, zmieniono prędkość obrotową młyna.

Warunkiem efektywności młyna kulowego jest spełnienie określonych warunków prowadzenia procesu szczególnie w zakresie uziarnienia nadawy i wielkości mielników. W warunkach przemysłowych maksymalne ziarno w nadawie nie powinno przekroczyć 15 mm. Nawet przy dobrze dobranych mielnikach, większe przyrosty klas najdrobniejszych nie zrekompensują strat w pośrednich i najgrubszych niedomielonych klasach.

Wyniki analizy składu ziarnowego nadawy kierowanej do młyna 41.31 produkcji MAKRUM obrazują, że przy nadawie w której znajduje się ziarno >16 mm w ilości 2,9 % wydajność procesu spada o ok. 13%.

wykres1

 

 

 

Często zwiększenie liczby obrotów bębna powoduje zwiększenie wydajności młyna, podczas gdy zużycie pobieranej przez urządzenie energii zaczyna nieproporcjonalnie wzrastać po przekroczeniu pewnej optymalnej liczby obrotów.

W badanym przypadku obniżenie liczby obrotów było konieczne do zmniejszenia zużycia energii po dodaniu do komory mielącej mielników. Zwiększenie ilości mielników o 2t spowodowało wzrost poboru prądu o ok. 6%. Było to działanie konieczne do poprawienia mielności materiału. Kolejno podejmowane kroki, czyli dopasowanie stosunku ilości materiału do wody pozwalało na regulację wydajności względem zużywanej energii. Zmniejszając liczbę obrotów walczaka przywrócono nominalną wartość poboru energii, utrzymując jednocześnie większą o 35% wydajność procesu. Końcowym efektem było uzyskanie wydajności 18,5 t/h, startując z wartości na poziomie 12 t/h. 

 

wykres2

Testy zobrazowały zależności między parametrami i ich wzajemny wpływ na proces mielenia:

- granulacja nadawy => wydajność procesu,

- dodanie mielników => wzrost poboru prądu, wzrost wartości wskaźnika Blaine’a,

- odpowiednie wypełnienie młyna => spadek poboru prądu, zwiększenie wydajności,

- mniejsza liczba obrotów walczaka => spadek poboru prądu.

Return